top of page
พระอาทิตย์ตกเหนือแมนฮัตตัน

เรียนระดับมัธยม

High school

usa.png

การเรียนในโรงเรียนของระบบอเมริกานั้น จะเหมือนของประเทศไทย โดยจะเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 12 ปี (Grade 1 – 12) ทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียนในระดับมัธยม คือ Grade 9 – 12 (เทียบเท่า ม.3 - ม. 6) ลักษณะการเรียน จะคล้ายการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยที่นักเรียนจะต้องเก็บหน่วยกิต วิชาบังคับ และวิชาเลือก ให้ครบตามเกณฑ์ ถึงจะจบหลักสูตร ได้วุฒิ high school diploma ระบบการเรียนจะเป็นหลักสูตรของประเทศอเมริกา

สถาบันอื่นๆ ที่สนใจ แต่ไม่มีใน list ติดต่อ   081-842-8445   081-919-2255

เรียนภาษา

English Language USA

เรียนระดับมัธยม

High School USA

เรียนระดับปริญญา

Degree USA

bottom of page