top of page
swiss-municipality-tax-office-now-accept

Switzerland

Athletics: Section Title

     หากนึกถึงประเทศ Switzerland นอกจากความสวยงามของเมือง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ chocolate และ cheese ที่อร่อยเลิศ รวมถึงความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้ว ทุกคนคงจะนึกถึงโรงเรียนการโรงแรมอีกด้วย โดยส่วนตัวของทีมงาน พวกเรามองว่าโรงเรียนการโรงแรมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ถือเป็นหนึง signature ของประเทศนี้ และศาสตร์การโรงแรมของสวิสเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ถึงแม้ในอดีต โรงเรียนการโรงแรมจะมีเพียงหลักสูตร Certificate และ Diploma เท่านั้น แต่การถือใบประกาศนียบัตรหรือใบวุฒิบัตรนี้ ก็ทำให้ผู้ที่เรียนจบมาสามารถสมัครงานได้ตำแหน่งดีๆในสายงานโรงแรมทั้งสิ้น และถือว่าใบวุฒิบัตรนี้มีน้ำหนักเที่ยบเท่าปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ เลยทีเดียว

     หลักสูตรการเรียนที่สวิสฯ จะแบ่งเป็นเรียนภาคทฤษฎีครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งคือการฝึกงานหรือฝึกปฎิบัติงานในโรงแรมจริง ซึ่งการฝึกงานสามารถทำในโรงแรมสวิสเซอร์แลนด์เอง หรือจะเลือกฝึกงานกับโรงแรมในประเทศอื่นๆได้ เช่น ฝึกงานในอเมริกา ในยุโรบ ในเอเชีย เป็นต้น จึงถือว่าเมื่อเราเรียนจบหลักสูตร ไม่เพียงแต่เราจะรู้ทฤษฎี แต่เราจะปฎิบัติได้จริง มีความมั่นใจที่จะทำงาน พร้อมกับมีมุมมองที่กว้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานในต่างแดนอีกด้วย

     ในปัจจุบัน วิชาการโรงแรมได้พัฒนาให้มีความเป็นสากลมากขึ้น มีหลักสูตรประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาตรี อนุปริญญาโท และปริญญาโท สำหรับวิชาที่เปิดสอน ก็จะไม่จำกัดอยู่แค่เพียงสาขา Hotel Management, Culinary Arts หรือ Food & Beverage Management อีกต่อไป แต่จะมีการเพิ่มสาขาวิชามากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์หน้าที่การงานในอนาคตของผู้เรียนมากขึ้น เช่น สาขาวิชาด้าน Hospitality and Design Management หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้าน Events, Resorts, and Spa Management หรือการเรียนสาขา Management และเลือก focus ที่ Luxury Marketing and Business Management เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ   081-842-8445   081-919-2255

Athletics: Inventory
Athletics: About
switzerland
Rhine-Falls
Mount-Pilatus
9a6473a40c31a415963f8722b6984067
IMG_4162-2
IMG_4073
42981697_2234763193462825_82339407548489
Bern-Switzerland
11+Things+to+Do+in+Geneva,+Switzerland+_
bottom of page