top of page
london-background-12.jpg

เรียนระดับมัธยม

High School

UK.png

      ประเทศอังกฤษนั้น นอกจากจะเป็นต้นแบบของภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นต้นแบบระบบการศึกษาระดับมัธยมของหลายประเทศ และผลการเรียนระบบอังกฤษนั้นเป็นที่ยอมรับในทุกๆ ประเทศอีกด้วย

       

      การเรียนในโรงเรียนของระบบอังกฤษนั้น จะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี (Year 1 – 13) ทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียนในชั้น Year 7 (อายุ 11 ปี), Year 10 (อายุ 14 ปี), หรือ Year 12 (อายุ 16 ปี) โดยที่ปกติแล้วใน Year 10-11 จะเรียนหลักสูตร GCSE (2 ปี)ส่วนใน Year 12-13 นั้นจะเรียนหลักสูตร A Level (2 ปี) หรือ IB (2 ปี) ซึ่งบางโรงเรียนมีหลักสูตร One Year GCSE หรือ One Year A Level ให้เรียนด้วย

สถาบันอื่นๆ ที่สนใจ แต่ไม่มีใน list ติดต่อ   081-842-8445   081-919-2255

เรียนภาษา

English Language UK

เรียนระดับมัธยม

High School UK

เรียนระดับปริญญา

Degree UK

bottom of page