บริษัท ทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษา มีความชำนาญและคุ้นเคยกับสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างดี ทางบริษัทจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการท่านดังต่อไปนี้

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร ตลอดจนสถาบันการศึกษา ที่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ หลักสูตรประถม มัธยม ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมไปถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น-ระยะยาว ภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมพร้อมทัศนศึกษา

บริการสมัครเรียน จัดหาที่พักที่เหมาะสม และจัดเจ้าหน้าที่ไปรับจากสนามบิน
บริการจองตั๋วเครื่องบิน ขอวีซ่า และรับติดต่อทำแผนประกันการเดินทางและสุขภาพ
บริการทางด้านเอกสารของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งเกาะเหนือ และเกาะใต้
จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยใด ๆ ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์จะไปส่งนักเรียนหรือไปเยี่ยมนักเรียน ทางบริษัทสามารถช่วยวางแผนการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักให้ได้ตามความเหมาะสม
ให้บริการผู้ปกครองในการติดตามผลการเรียนของนักเรียนขณะศึกษาอยู่ ได้ตลอดเวลา

ทางบริษัทบริการให้คำปรึกษา ดำเนินการติดต่อประสานงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมขอรับเอกสารได้ฟรี

Top
Home Email Contact
บริษัท ทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
309 ถ. นราธิวาสฯ 24 (สาธุประดิษฐ์ 19)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
โทร. 02 674 0117 -8 โทร./แฟกซ์ 02 674 0152
email: info@target-education.com